REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ORAZ UCZESTNICTWA WIDZÓW W WYDARZENIACH TEATRU SCENA KAMIENICA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów oraz zasady uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Scena Kamienica Tomasz Maleszewski zwanym w dalszej części Regulaminu Teatrem Scena Kamienica.

§ 2
REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

 • Teatru Scena Kamienica prowadzi rezerwację biletów w formie:
  a) telefonicznej pod numerem
  (+48) 884 898 268 – Kasa Teatru – czynna, zgodnie z bieżącymi komunikatami, zamieszczonymi na stronie Teatru Scena Kamienica
  b) mailowo: bilety@scenakamienica.pl
 • W przypadku zbiorczego telefonicznego zamówienia, tj. powyżej 10 biletów, Widz zobowiązany jest do potwierdzenia dokonanej rezerwacji na adres e-mail: bilety@scenakamienica.pl oraz do opłacenia zarezerwowanych biletów przelewem lub wykupienia ich w Kasie Teatru Scena Kamienica (uzgodnione przy rezerwacji), w wyznaczonym terminie. Odbiór biletów opłaconych przelewem, możliwy jest tylko na podstawie potwierdzenia przelewu i najpóźniej na pół godziny przed wydarzeniem.
 • Zarezerwowane bilety należy wykupić w wyznaczonym terminie. W przypadku ich niewykupienia, po upływie wskazanego terminu zostaną one automatycznie anulowane, a miejsca udostępnione do ponownej sprzedaży.
 • Rezerwacja (mailowa i telefoniczna) biletów indywidualnych (do 10 osób) na dane wydarzenie ważna jest przez 5 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji, a biletów grupowych (od 11 osób) ważna jest przez 3 dni robocze. Po tym terminie zarezerwowane miejsca zostaną automatycznie anulowane, a miejsca udostępnione do ponownej sprzedaży.

§3
SPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE SCENA KAMIENICA ORAZ ONLINE

 • Cennik biletów na wydarzenia Teatru Scena Kamienica zamieszczony jest każdorazowo przy danym wydarzeniu na stronie: https://www.scenakamienica.pl/. Ceny biletów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszającej się wraz z opiekunem.
 • Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przez Obsługę Widza przed wejściem do Teatru Scena Kamienica.
 • Sprzedaż biletów w Kasie Teatru Scena Kamienica prowadzona jest w godzinach jej otwarcia, zgodnie z ogłoszonymi komunikatami, zamieszczonymi na stronie internetowej Teatru Scena Kamienica.
 • Sprzedaż biletów online na wydarzenia Teatru Scena Kamienica prowadzona jest poprzez stronę internetową Teatru: scenakamienica.pl oraz przez portale sprzedażowe, z którymi współpracuje Teatr Scena Kamienica.
 • Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Teatrem Scena Kamienica następuje za pośrednictwem strony internetowej i wymaga spełnienia następujących warunków:
  a) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu  zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest   prawidłowy, w przypadku błędu w adresie e-mail otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji, w tym biletu, będzie niemożliwe), a także numeru NIP, jeśli nabywca chce uzyskać fakturę VAT
  b) zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu
  c) złożenia przez Kupującego zamówienia online;
  d) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie w formie elektronicznej;
  e) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 • Teatr Scena Kamienica nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 • Teatr Scena Kamienica dostarcza bilety w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić otrzymane bilety niezwłocznie po ich dostarczeniu w zakresie zgodności: daty, godziny, miejsc i in.

§4
Bilet Prezent (Voucher)

 • Bilet Prezent można kupić wyłącznie w Kasie Teatru w cenie 150 zł brutto / 2 os. oraz online.
 • Należy go wymienić na dwa bilety na wybrany spektakl z repertuaru Teatru Scena Kamienica, będący aktualnie w sprzedaży i na który są dostępne miejsca, z wyłączeniem premier, spektakli specjalnych oraz innych wydarzeń, których Teatr Scena Kamienica nie jest organizatorem.
 • Jeżeli cena biletu na wybrany spektakl jest niższa niż cena Biletu Prezentu, Teatr Scena Kamienica nie zwraca różnicy.
 • Bilet Prezent ważny jest 12 miesiące od daty zakupu. Wymiany należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Bilet Prezent wymienić można w Kasie Teatru Scena Kamienica oraz online.
 • Teatr Scena Kamienica nie zwraca należności za niewykorzystany Bilet Prezent.
 • W przypadku odwołania wydarzenia, na które Bilet Prezent został wymieniony, Teatr Scena Kamienica nie zwraca należności, ale zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo wydarzenie w innym terminie lub na inny tytuł.
 • Zakupionego Biletu Prezentu nie można zwrócić.

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

 • Teatr Scena Kamienica umożliwia następujące sposoby płatności za zakup biletów:
  a) gotówką – w Kasie Teatru;
  b) przelewem bankowym wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z pracownikiem Teatru Scena Kamienica, uwzględniając czas wpływu środków na konto i ich zaksięgowania.
  Dane: Scena Kamienica Tomasz Maleszewski, ul. Piłsudskiego 74/111-112, 50-020 Wrocław, NIP: 5422530680, nr konta: 54 1050 1575 1000 0092 2958 0783. Faktury VAT za zakupione bilety Teatr Scena Kamienica wystawia w ciągu 7 dni od daty sprzedaży (dotyczy firm) i 30 dni od daty sprzedaży (dotyczy osób prywatnych). W związku ze zmianą przepisów VAT od 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości wydrukowania faktury do sprzedanego wcześniej paragonu, jeżeli nie będzie na nim NIP-u nabywcy (dotyczy tylko firm). Nie ma możliwości zmiany nabywcy z osoby fizycznej na firmę.
  c) kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Tpay – przy zakupie biletów online.
  Widzowie dokonujący zakupu biletów przez internet, aby otrzymać fakturę, powinni wybrać jako formę potwierdzenia płatności opcję: Faktura VAT Jeżeli zamówienie biletów online nie zostanie opłacone przez Kupującego w ciągu 20 minut, zostanie ono automatycznie anulowane, a wybrane miejsca zwolnione i udostępnione do ponownej sprzedaży.
 • Jeżeli zamówienie biletów online nie zostanie opłacone przez Kupującego w ciągu 20 minut, zostanie ono automatycznie anulowane, a wybrane miejsca zwolnione i udostępnione do ponownej sprzedaży.
 • Zakupiony bilet on-line dostarczany jest w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Kupującego, w postaci załącznika PDF.
 • Kupujący zobowiązany jest do wydrukowania otrzymanego biletu we własnym zakresie (na białym papierze w formacie A4) i okazania go przy wejściu na wydarzenie. Do wydrukowania biletu w formacie PDF niezbędna jest instalacja darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader.
 • Kupujący może również okazać bilet (przy wejściu na wydarzenie) na ekranie urządzenia mobilnego (tel. komórkowy, tablet).
 • Kod zamieszczony na elektronicznym bilecie zakupionym online podlega jednorazowej weryfikacji przy wejściu na wydarzenie. Teatr Scena Kamienica zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w sytuacji, gdy kod został już użyty.
 • Teatr Scena Kamienica nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) bilety dostarczane na adres mailowy, który został błędnie podany przez Kupującego;
  b) funkcjonowanie sieci Internet na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru Scena Kamienica;
  c) zagubione lub utracone w sieci Internet wiadomości lub inne dane;
  d) indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

§6
ZWROTY I REKLAMACJE

 • Zakupione bilety na wydarzenia Teatru Scena Kamienica, nie podlegają wymianie ani zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydarzenie zostało odwołane przez Teatr Scena Kamienica. W innych sytuacjach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży biletów.
 • Zwroty biletów, o których mowa w pkt. 1. realizowane są:
  a) w przypadku zakupu biletów w Kasie Teatru Scena Kamienica – na podstawie biletu z zachowanymi danymi identyfikacyjnymi oraz dołączonym paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą VAT, zgodnie z ogłaszanymi na bieżąco przez Teatr Scena Kamienica komunikatami, zamieszczanymi na stronie Teatru Scena Kamienica w zakładce „Aktualności”;
  b) w przypadku zakupu biletów online bądź opłaconych przelewem – na adres e-mail: bilety@scenakamienica.pl należy wysłać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji;
 • Numer rezerwacji lub zamówienia;
 • Numer paragonu lub faktury;
 • Numer konta, na który ma nastąpić zwrot wpłaconych środków.

W przypadku zakupu online należy przesłać także bilety i dowód zakupu, które otrzymał Kupujący w załącznikach, w formacie PDF.

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bilety@scenakamienica.pl. Reklamacja powinna zawierać numer, kwotę i datę transakcji, a także dokładny opis i wskazanie jej przyczyny.

§7
UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

 • Wejście do Teatru Scena Kamienica oraz uczestnictwo w wydarzeniu, za okazaniem ważnego biletu na dane wydarzenie.
 • Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru Scena Kamienica wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 • Widz po wejściu na widownię zobowiązany jest do zajęcia miejsca wyznaczonego na zakupionym bilecie lub wskazanego przez Obsługę Widza.
 • Po rozpoczęciu wydarzenia Obsługa Widza ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 • Widz, który opuści widownię w trakcie trwania wydarzenia może na nią powrócić tylko za zgodą pracownika Obsługi Widza, zajmując wskazane przez niego miejsce na widowni.
 • Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz
  a) używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania wydarzeń;
  b) wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.
 • Na terenie Teatru Scena Kamienica nie ma możliwości przechowania bagażu.

§8
WIZERUNEK

 • Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia Teatru Scena Kamienica mogą być utrwalane przez podmioty wyznaczone przez Teatr Scena Kamienica za pomocą sprzętu wideo, audio, audiowideo, w tym formie cyfrowej. Podczas utrwalania przebiegu wydarzenia oraz wydarzeń mu towarzyszących wizerunek uczestnika może zostać utrwalony.
 • Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek może stanowić integralny element wydarzenia.
 • Utrwalone wydarzenia wraz z utrwalonym wizerunkiem uczestnika mogą zostać nieodpłatnie rozpowszechniane i wykorzystane przez Teatr Scena Kamienica (lub jego partnerów na mocy odrębnych porozumień) do celów archiwalnych, statutowych, informacyjnych, promocyjnych Teatru Scena Kamienica czy też promocji danego wydarzenia za pośrednictwem różnych nośników danych (np. fotografie, grafiki, ulotki, banery, materiały promocyjne i reklamowe, materiały audiowideo), w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek uczestnika może być również publikowany na stronie internetowej Teatru Scena Kamienica, portalu Facebook administrowanym przez Teatr Scena Kamienica, innych portalach społecznościowych administrowanych przez Teatr Scena Kamienica lub przez podmioty z Teatrem współpracujące.
 • Wizerunek uczestnika wydarzenia może podlegać opracowaniu i modyfikacjom przez Teatr Scena Kamienica lub podmioty przez Teatr Scena Kamienica wskazane.
 • Wykorzystanie wizerunku uczestnika wydarzenia odbędzie się z poszanowaniem dóbr osobistych uczestnika wydarzenia.
 • Widz, który bierze udział w wydarzeniu, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku (zdjęcia, filmowanie) podczas jego pobytu w Teatrze Scena Kamienica  (zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach marketingowych Teatru).
 • Uczestnikowi wydarzenia nie przysługuje prawo sprzeciwu do utrwalenia oraz rozpowszechniania jego wizerunku, utrwalonego i rozpowszechnianego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 • Poprzez zakup biletu na dane wydarzenie jego posiadacz akceptuje warunki utrwalenia jego wizerunku oraz zasad jego wykorzystania opisanych w niniejszym paragrafie. W przypadku braku zgody na w/w prosimy o rezygnację z zakupu biletu.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie sprzedaży biletów jest Scena Kamienica Tomasz Maleszewski, ul. Piłsudskiego 74/111-112, 50-020 Wrocław.
 • Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (dalej: IOD), którym jest: Maciej Michałkowski, kontakt z IOD jest możliwy:
  listownie: Scena Kamienica Tomasz Maleszewski, ul. Piłsudskiego 74/111-112, 50-020 Wrocław, pod adresem e-mail: maciej@scenakamienica.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 604562843.
 • Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w procesie sprzedaży biletów oraz w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w §3 ust. 6 oraz §7 ust. 4 Regulaminu jest dobrowolne i oznacza przetwarzanie przez Teatr Scena Kamienica danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Teatr Scena Kamienica w celu realizacji sprzedaży biletów na podstawie umowy (art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży biletów.
 • W sytuacji chęci skorzystania z przysługujących praw bądź uzyskania informacji w zakresie dotyczącym danych osobowych przetwarzanych w Teatrze Scena Kamienica można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Teatru (dane jak powyżej).
 • Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wypełniające dyspozycję art. 13 RODO) znajdują się na stronie internetowej: www.scenakamienica.pl oraz w siedzibie Teatru Scena Kamienica.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zakup biletów oraz uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Teatr Scena Kamienica jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Widz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Teatr Scena Kamienica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym prawo do zmian w obsadzie i w repertuarze.
 • Regulamin obowiązuje od 30.12.2023 roku do odwołania.
Koszyk
Scroll to Top
Skip to content